Statistinių ataskaitų pildymas ir teikimas

Pildyti ir teikti statistines ataskaitas galima tik statistinių ataskaitų teikimo laikotarpiu.

Statistinės ataskaitos teikiamos e.Statistikos sistemoje. Plačiau apie tai skaitykite "Ataskaitų pildymas internete".

Tam tikros ataskaitos gali būti dalinai užpildomos panaudojant kitus duomenų šaltinius. Plačiau apie tai skaitykite skiltyje "Ataskaitų pildymas naudojant kitus duomenų šaltinius".

Elektroniniu būdu užpildyta be klaidų ataskaita turi būti pateikta Valstybės duomenų agentūrai. Kol ataskaita nepateikta, laikoma, kad Valstybės duomenų agentūra ataskaitos negavo.

Pildomą, bet dar nepateiktą statistinę ataskaitą galima redaguoti. Pateiktų, priimtų, atmestų statistinių ataskaitų redaguoti nebeleidžiama.

Užpildytą ir pateiktą statistinę ataskaitą visada galima peržiūrėti prisijungus prie e. statistikos.

Pateikta ataskaita yra tikrinama. Jei ji tenkina visus reikalavimus, ji priimama, priešingu atveju – atmetama. Abiem atvejais respondento atstovams išsiunčiami pranešimai el. paštu.

Statistinę ataskaitą respondento vardu pildyti ir teikti reikia tik tada, kai respondentas yra įtrauktas į statistinio tyrimo imtį.

Laikoma, kad respondentas atsiskaitė už tam tikros statistinės ataskaitos ataskaitinį laikotarpį, kai bent viena jo pateikta statistinė ataskaita už šį ataskaitinį laikotarpį yra priimta.

Lietuvos statistikos įstatyme numatyta, kad į statistinių tyrimų imtis įtraukti respondentai privalo atsiskaityti, t. y. pateikti užpildytas statistines ataskaitas. Kol nėra priimta nė viena ataskaitinio laikotarpio statistinė ataskaita, tol laikoma, kad respondentas dar nėra atsiskaitęs už tą ataskaitinį laikotarpį.

Čia galite sužinoti, kokiuose statistiniuose tyrimuose dalyvauja ūkio subjektas.